Záruka & záruka

VIII.

Podmínky záruky JETSURF,

Práva z vadného plnění,

Postup vyřizování stížností

 1. Postupy při vadách Zboží a při uplatnění nároků z vad Zboží jsou popsány v Záručních podmínkách JETSURF, které tvoří přílohu těchto VOP.
 2. Pokud obchodní podmínky JETSURF WARRANTY neupravují žádná práva z vadného plnění, použijí se následující ustanovení těchto VOP a v případě Spotřebitele příslušná ustanovení zákona č. 89/2012, občanský zákoník.
 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží;
  2. nechat vadu odstranit opravou Zboží;
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  4. k odstoupení od smlouvy.
 4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil v oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Takto zvolené právo nemůže kupující dodatečně bez souhlasu prodávajícího měnit, ledaže kupující požaduje opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vadu v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vadu neodstraní, může kupující požadovat místo nápravy přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
 5. Nezvolí-li kupující toto právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy (viz odst. 6).
 6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 7. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit dle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží, přičemž taková volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 8. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo ji odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nového zboží, nelze-li zboží vrátit ve stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí, pokud
  1. došlo ke změně jeho stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží;
  2. Kupující užíval Zboží před objevením vady;
  3. kupující nezpůsobil nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím; nebo
  4. kupující prodal, spotřeboval nebo pozměnil zboží při jeho obvyklém užívání ještě před objevením vady; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a uhradí Prodávajícímu náhradu v rozsahu, v jakém měl Kupující z použití Zboží prospěch.
 10. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 11. Reklamace bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.
 12. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží o vadě věděl nebo vadu způsobil Kupující nebo jiná třetí osoba než Prodávající a bez zavinění Prodávajícího.

IX.

Odstoupení od smlouvy na dálku spotřebitelem

 1. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy na zboží uzavřené podle těchto VOP odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností prodávajícím, nebo pokud to zákon, tyto VOP nebo ujednání s prodávajícím odlišná od těchto VOP umožňují (jako právo z vadného plnění).
 2. V případě odstoupení se kupní smlouva ruší ex tunc . Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, ponese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Zboží vrácené Prodávajícímu musí být kompletní a nepoškozené s výjimkou běžného opotřebení.
 3. Odstoupení musí být učiněno písemně formou jednostranného úkonu adresovaného prodávajícímu. Za písemnou formu se považuje i použití e-mailu, pokud si strany vzájemně oznámily nebo sdělí své e-mailové adresy.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od spotřebitele na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým je přijal, je-li to technicky možné. Prostředky lze vrátit jiným způsobem pouze se souhlasem Spotřebitele a nevzniknou tím žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli, dokud Spotřebitel nepředá (nevrátí) Zboží Prodávajícímu nebo neprokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
 5. Odstoupení od smlouvy není možné, pokud předmětné zboží nelze vrátit z hygienických důvodů. To platí pro doplňky uvedené v těchto VOP, jako je oblečení (zejména plavky).
 6. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno nad rámec běžného opotřebení, bude mít prodávající vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

X.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitelem

 1. Kupující, který není spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí Zboží nebo později.
 2. Kupující, který není spotřebitelem, může své právo na odstoupení od smlouvy uplatnit pouze jako právo z vadného plnění, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy.

XI.

Další ustanovení

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 2. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob nebo škodu na majetku či Zboží způsobenou neodborným zacházením se Zbožím nebo jeho manipulací v rozporu s jeho určením, v rozporu s platným návodem, v rozporu se zřeknutím se (pokud jsou tyto dokumenty určeny pro konkrétní Zboží a jakoukoli jeho variantu), nebo způsobené nesprávným použitím Zboží či nedbalostí. Podrobnosti jsou uvedeny v příslušném zřeknutí se práv, které podepisuje kupující při převzetí zboží a se kterým byl kupující seznámen před odesláním poptávky na zboží na webové stránce. Zřeknutí se práv pro každý druh zboží tvoří přílohu a nedílnou součást těchto VOP.
 3. Kupující tímto přebírá nebezpečí změny okolností.

XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Dle dohody prodávajícího a kupujícího se právní vztahy mezi nimi vyplývající z kupní smlouvy ve spojení s těmito VOP budou řídit právním řádem České republiky s tím, že smluvní strany výslovně vyloučí aplikaci Vídeňské úmluvy na své právní vztahy v souladu s článkem 6 Vídeňské úmluvy (zákon č. 160/1991). Bude-li ujednání o rozhodném právu shledáno neplatným nebo neúčinným, prodávající prohlašuje, že má sídlo v České republice a ve smyslu nařízení (ES) č. 593/2008 se právní vztah založený kupní smlouvou řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012, občanský zákoník. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele podle obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
 3. V případě mimosoudního řešení sporu je subjektem, který vyřídí stížnost kupujícího, Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, zřízená zákonem č. 64/1986, na webových stránkách České obchodní inspekce: www.IACO v platném znění prostřednictvím http.cz , na kterou se lze obrátit. Spory lze také řešit online prostřednictvím specializované platformy ODR dostupné na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Prodávající doporučuje kupujícímu před zahájením řešení sporu nejprve kontaktovat prodávajícího pro vyřešení vzniklé situace. Kupující je dále oprávněn obrátit se za účelem řešení reklamace na místní úřad pro řešení sporů mezi prodávajícími a kupujícími/spotřebiteli.
 4. Od těchto Všeobecných obchodních podmínek se nelze odchýlit, ledaže by si strany daly vzájemný souhlas a nedohodly se na novém obsahu. V případě, že dojde k jednostranné odchylce od těchto Všeobecných obchodních podmínek jedné ze stran bez akceptace druhé strany, bude se postupovat podle těchto VOP.
 5. Prodávající může tyto VOP měnit či doplňovat vždy v souladu s platnými zákony České republiky. Tím však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu platnosti původního znění těchto VOP. Práva a povinnosti Kupujícího se budou vždy řídit tím zněním těchto VOP, podle kterého vznikly.
 6. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy nebo všeobecných obchodních podmínek budou provedeny písemně.
 7. Mezi přílohy těchto VOP patří:
  1. WAIVER JETSURF BENZÍN (Příloha 1)
  2. WAIVER JETSURF ELECTRIC (příloha 2)
  3. WAIVER JETSURF SKATEBOARD (příloha 3)
  4. ZÁRUKA JETSURF (Příloha 4)
  5. Zpracování osobních údajů (příloha 5)
 8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 12.9.2022.Příloha 1

VZDÁNÍ SE

BENZÍN JETSURF

(dále jen „JetSurf“ nebo „Produkt“)

Výrobce, dovozce a prodejce neručí za škody způsobené používáním, údržbou nebo servisem Produktu prováděným v rozporu s tímto uživatelským manuálem. Výrobce, dovozce a prodejce zároveň neručí za škodu způsobenou Produktem v případě porušení níže uvedených závazků a povinností .

Souhlasím s tím, že NEPROVÁDÍM žádnou z následujících akcí, a rozumím tomu, že pokud tak učiním, bude zrušena a zrušena ZÁRUKA JetSurf.

NEBUDU:

 1. vstoupit do vody BEZ kontroly celistvosti prkna, škrábanců a děr v trupu a nepoužije JetSurf v případě jakéhokoli z výše uvedených poškození;
 2. vstoupit do vody BEZ kontroly přítomnosti vody a koroze v motorovém prostoru;
 3. vstupte do vody BEZ kontroly, zda je vyvažovací ventil suchý;
 4. vstoupit do vody BEZ kontroly, zda je kryt motoru řádně utažen;
 5. vstup do vody BEZ 100% stavu baterie;
 6. vstoupit do vody BEZ čtení návodu a pokud jako uživatel něčemu nerozumím, obrátím se na autorizovaného prodejce JetSurf;
 7. vstoupit do vody BEZ kontroly, zda JetSurf funguje podle mých očekávání a popisu v návodu;
 8. po vytažení prkna z vody ponechte na prkně veškeré nečistoty;
 9. desku skladujte BEZ čištění chladicího systému čerstvou vodou;
 10. skladujte desku BEZ kontroly vyvažovacího ventilu a ujistěte se, že je vyvažovací ventil suchý;
 11. desku uložit BEZ kontroly hladiny vody uvnitř motorového prostoru a pokud je v motorovém prostoru voda, vyndám ji dle návodu;
 12. skladujte desku BEZ kontroly výstupních šroubů a vody mezi vnějškem a vnitřkem plováku;
 13. skladujte desku na přímém slunci;
 14. ponechat baterii během nabíjení bez dozoru;
 15. ponechte konektor na bateriovém bloku odkrytý a vždy se ujistěte, že je na konektor bateriového bloku nasazen dodaný kryt;
 16. přepravujte baterii plně nabitou a před přepravou ji vybije alespoň na 30 %;
 17. používejte režim bezpečného návratu pro jiné účely, než je bezpečný návrat zpět na břeh.


Příloha 2

VZDÁNÍ SE

JETSURF ELECTRIC

(dále jen „JetSurf“ nebo „Produkt“)

Výrobce, dovozce a prodejce neručí za škody způsobené používáním, údržbou nebo servisem Produktu prováděným v rozporu s tímto uživatelským manuálem. Výrobce, dovozce a prodejce zároveň neručí za škodu způsobenou Produktem v případě porušení níže uvedených závazků a povinností .

Souhlasím s tím, že NEPROVÁDÍM žádnou z následujících akcí a rozumím tomu, že pokud tak učiním, bude zrušena a zrušena ZÁRUKA JETSURF :

NEBUDU:

 1. přepravujte JetSurf s připojenou baterií;
 2. uložte JetSurf s připojenou baterií;
 3. vstoupit do vody BEZ kontroly celistvosti prkna, škrábanců a děr v trupu a nepoužije JetSurf v případě jakéhokoli z výše uvedených poškození;
 4. vstoupit do vody BEZ kontroly přítomnosti vody a koroze v motorovém prostoru;
 5. vstupte do vody BEZ kontroly, zda je vyvažovací ventil suchý;
 6. vstoupit do vody BEZ kontroly, zda je kryt motoru řádně utažen;
 7. vstupte do vody s baterií nabitou na méně než 100 %;
 8. vstoupit do vody BEZ čtení návodu a pokud jako uživatel něčemu nerozumím, obrátím se na autorizovaného prodejce JetSurf;
 9. vstoupit do vody BEZ kontroly, zda JetSurf funguje podle mých očekávání a popisu v návodu;
 10. desku uložte bez kontroly a v případě potřeby vysušte přihrádku na baterie;
 11. zanechte na desce nečistoty a po vytažení desky z vody okamžitě odpojí baterii od desky;
 12. ponechte zásuvku baterie odkrytou a vždy se ujistěte, že na zásuvku baterie nasadíte kryt dodaný s deskou;
 13. ponechte konektor na bateriovém bloku odkrytý a vždy se ujistěte, že je na konektor bateriového bloku nasazen dodaný kryt;
 14. desku skladujte BEZ propláchnutí chladicího systému čerstvou vodou;
 15. nechte desku BEZ kontroly vyvažovacího ventilu a ujistěte se, že je vyvažovací ventil suchý;
 16. ponechat desku BEZ kontroly hladiny vody uvnitř motorového prostoru, a pokud je voda v motorovém prostoru, kontaktuji autorizovaného prodejce JetSurf;
 17. skladujte desku BEZ kontroly výstupních šroubů a vody mezi vnějškem a vnitřkem plováku;
 18. ponechte zásuvku baterie v čistotě a odstraňte veškeré nečistoty a namažte zásuvku;
 19. uchovávejte baterii mimo cestovní tašku baterie při teplotách jiných než 10 °C až 30 °C;
 20. skladujte desku na přímém slunci;
 21. skladujte baterii v prostředí vystaveném mrazu;
 22. ukončit jízdu bez vložení baterie do cestovní tašky, aby nedošlo k mechanickému poškození;
 23. používejte akumulátor, který vykazuje známky mechanického poškození (praskliny, škrábance, poškozené kolíky konektoru atd.);
 24. zkuste baterii nabít ihned po jízdě a pro zajištění delší životnosti baterie nechám baterii před nabíjením vychladnout;
 25. nabíjejte baterii v horkých podmínkách nebo na přímém slunci;
 26. nabíjejte baterii v blízkosti hořlavých předmětů a vždy se ujistěte, že je od nich vzdálena alespoň 2 m;
 27. ponechat baterii během nabíjení bez dozoru;
 28. ponechte konektor na bateriovém bloku odkrytý a vždy se ujistěte, že je na konektor bateriového bloku nasazen dodaný kryt;
 29. přepravujte baterii plně nabitou a před přepravou ji vybije alespoň na 30 %;
 30. používejte režim bezpečného návratu pro jiné účely, než je bezpečný návrat zpět na břeh.


Příloha 3

VZDÁNÍ SE

JETSURF SKATEBOARD

(dále jen „Skateboard“ nebo „Produkt“)

Výrobce, dovozce a prodejce neručí za škody způsobené používáním, údržbou nebo servisem Produktu prováděným v rozporu s tímto uživatelským manuálem. Výrobce, dovozce a prodejce zároveň neručí za škodu způsobenou Produktem v případě porušení níže uvedených závazků a povinností .

Souhlasím s tím, že NEPROVÁDÍM žádnou z následujících akcí a rozumím tomu, že pokud tak učiním, bude zrušena a zrušena ZÁRUKA JetSurf :

NEBUDU:

 1. začít jezdit na skateboardu BEZ základních ochranných pomůcek, zejména helmy a chráničů kolen a loktů;
 2. začít jezdit na skateboardu BEZ kontroly celistvosti prkna, os a koleček skateboardu nebo začít jezdit BEZ řádného utažení koleček a os skateboardu a v případě jakéhokoli poškození výše uvedených nebo velkých vůlí nebo nedostatečného dotažení klíčových nosných dílů skateboard nepoužiji;
 3. používat skateboard ve vodě nebo na vodě, za deště nebo za jiných nepříznivých povětrnostních podmínek, a pokud by se do skateboardu z jakéhokoli důvodu mohla dostat voda, kontaktuji autorizovaného prodejce skateboardu;
 4. začít používat skateboard BEZ čtení návodu a pokud jako uživatel něčemu nerozumím, obrátím se na autorizovaného prodejce skateboardů;
 5. začít jezdit na skateboardu BEZ kontroly, že skateboard funguje podle mých očekávání a popisu v návodu;
 6. ponechte konektor akumulátoru čistý;
 7. uchovávejte skateboard s integrovanou baterií při teplotách jiných než 10°C až 30°C;
 8. uchovávejte skateboard na přímém slunci;
 9. skladujte skateboard v prostředí vystaveném mrazu;
 10. používejte akumulátor s mechanickým poškozením (praskliny, škrábance, poškozené kolíky konektoru atd.);
 11. zkuste baterii nabít ihned po jízdě a před nabíjením ji nechte vychladnout, abyste zajistili delší životnost baterie;
 12. nabíjejte baterii v horkých podmínkách a/nebo na přímém slunci;
 13. nabíjejte baterii v blízkosti hořlavých předmětů a vždy se ujistěte, že je od nich vzdálena alespoň 2 m;
 14. ponechat baterii během nabíjení bez dozoru;
 15. přepravujte baterii plně nabitou a před přepravou ji vybije alespoň na 30 %.

Příloha 4

ZÁRUKA JETSURF

Část 1. ZÁRUČNÍ PARAMETRY, ROZSAH

 1. Výrobce poskytuje zákazníkovi záruku 1 (jeden) rok v těch zemích, ve kterých není zákonem zaručena odpovědnost výrobce za vady výrobku vzniklé po prodeji výrobku (dále jen „Záruka JetSurf“).

 1. Záruka JetSurf je záruka kvality, jejímž prostřednictvím výrobce prohlašuje, že výrobek (dále jen „JetSurf“) bude po dobu záruky způsobilý k obvyklému účelu nebo si zachová obvyklé vlastnosti. „Obvyklý účel“ a „obvyklé vlastnosti“ znamenají takový účel a takové vlastnosti deklarované výrobcem v oficiálních prezentacích svých výrobků. Nezahrnují vlastnosti deklarované pro výrobek třetími osobami jinými než výrobcem a vlastnosti, které nelze od výrobku běžně očekávat, jako jsou emoce, pocity, dojmy nebo jiné subjektivní vnímání výrobku, bez ohledu na to, zda jsou deklarovány výrobcem nebo třetí stranou odlišnou od výrobce.

 1. Záruka JetSurf je poskytována na konstrukční materiály a jejich zpracování při výrobě JetSurf nebo jeho motoru. Záruka se nevztahuje na baterii pro JetSurf ELECTRIC, na kterou se vztahuje samostatná 6měsíční záruka od výrobce baterie.

 1. Záruka JetSurf je poskytována na produkty, které jsou řádně udržovány a řádně o ně pečováno, jsou používány přiměřeně a v souladu s pokyny uvedenými v manuálu a jakýmikoli dalšími materiály poskytnutými nebo vydanými výrobcem, a pokud jsou údržba a opravy (ať už pravidelné nebo vynucené) prováděny výrobcem nebo autorizovanými prodejci (prodejci nebo jinými autorizovanými stranami) nebo autorizovanými servisními místy JetSurf. Při porušení této podmínky budou uznány pouze závady, na které se vztahuje zákonná odpovědnost za závady podle zákonů příslušných zemí, a závady, které nelze v žádném případě přičítat servisu nebo údržbě prováděné jinými osobami/subjekty, než které jsou k tomuto účelu oprávněny.

 1. Záruka JetSurf se nevztahuje na emise a jejich intenzitu a výrobce odpovídá pouze za kvalitu, resp. míru emisí v den prodeje JetSurf zákazníkovi. Výrobce JetSurf poskytuje záruku na komponenty související s emisemi, včetně těch, které by mohly způsobit zvýšení emisí způsobených vypařováním, po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců od data, kdy byl JetSurf poprvé uveden do provozu.

 1. JetSurf Warranty poskytuje práva, jejichž uplatnění se v rozsahu, na který se nevztahují tyto záruční podmínky, může v různých zemích lišit v závislosti na různých právních předpisech.

 1. Záruka JetSurf začíná, když zákazník obdrží svůj JetSurf.

Oddíl 2. UPLATNĚNÍ ZÁRUKY A PODMÍNEK

 1. Pokud na svém JetSurfu objevíte závadu, která opravňuje uplatnění této záruky, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce, u kterého jste svůj JetSurf zakoupili, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne zjištění závady. Doručte svůj JetSurf autorizovanému prodejci JetSurf, u kterého jste JetSurf zakoupili, ale vezměte na vědomí, že nesete odpovědnost za náklady na přepravu JetSurf na místo nákupu, pokud vám JetSurf nebyl dodán jiným způsobem a přepravní náklady nebyly sjednány jinak.

 1. Výrobce vytýkanou závadu (reklamaci) posoudí do 90 dnů ode dne dodání JetSurfu k němu a výsledek Vám oznámí buď sám, nebo prostřednictvím autorizovaného prodejce, u kterého jste JetSurf zakoupili.

 1. Pokud výrobce shledá oprávněnost reklamace, odstraní závadu především opravou nebo výměnou vadného dílu nebo součásti JetSurfu. Veškeré záruční opravy prováděné výrobcem nebo autorizovanými stranami budou provedeny s použitím nových nebo repasovaných náhradních dílů dle výhradního uvážení výrobce. Výrobce nebo autorizovaná strana může podle svého uvážení opravit JetSurf náhradními díly, které mají podobné nebo vyšší výkonové charakteristiky a kvality, pokud nejsou k dispozici žádné jiné náhradní díly.

 1. Není-li oprava produktu možná, poskytne vám výrobce jiný JetSurf nebo vám autorizovaný prodejce, u kterého jste JetSurf zakoupili (nebo sám výrobce, pokud jste jej zakoupili přímo), vrátí kupní cenu s přihlédnutím k případnému nadměrnému opotřebení vadného JetSurfu. Volba mezi těmito způsoby řešení neopravitelné vady je na uvážení výrobce, pokud legislativa v příslušné zemi nestanoví jinak.

 1. Pokud výrobce usoudí, že reklamace není oprávněná, vrátí vám váš JetSurf buď sám, nebo prostřednictvím autorizovaného prodejce, u kterého jste JetSurf zakoupili, přičemž náklady na vrácení (dopravu) JetSurf k vám ponesete vy.

 1. Jste-li fyzická osoba nepodnikající, a tedy Spotřebitel, řídí se uplatnění záruky a její postup zvláštními právními předpisy upravujícími práva spotřebitelů z vad zboží.

 1. Vezměte prosím na vědomí, že autorizované prodejny a servisní střediska provozují nezávislé strany a obecně nejsou ve vlastnictví výrobce. Výrobce tedy nemůže ovlivnit průběh servisních prací ani jejich harmonogram.

Část 3. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ZÁRUKY

 1. Záruka JetSurf se nevztahuje na:
 2. běžné součásti a materiály nezbytné pro údržbu vyžadovanou zárukou JetSurf;
 3. běžné opotřebení jakékoli součásti, motoru nebo motorizovaného surfu;
 4. poškození způsobené vadami materiálů, komponentů nebo dílů dodaných jinými výrobci;
 5. poškození nebo nutné úpravy způsobené položkami, které jsou přidány, změněny nebo změněny poté, co JetSurf již není ve vlastnictví výrobce, stejně jako jakékoli úpravy, změny, neautorizované opravy nebo výměny součástí, motoru nebo JetSurf po převodu vlastnictví na prodejce;
 6. poškození způsobené nehodou (včetně nárazů a střetů s jakýmikoli předměty) v důsledku nedbalosti, špatného zacházení, nesprávného použití nebo nesprávného použití nebo úpravy, včetně jakýchkoli škod způsobených během přepravy JetSurfu;
 7. škody způsobené horkem, požárem, výbuchem nebo mrazem (včetně neprovedení správného způsobu zazimování nebo přípravy na skladování);
 8. škody způsobené vandalismem;
 9. škody způsobené bleskem, kroupami, deštěm, větrem, pískem, povodněmi nebo jinými přírodními a přírodními podmínkami nebo přírodními katastrofami;
 10. poškození způsobené čisticími prostředky, které nejsou výslovně schváleny výrobcem;
 11. škody způsobené nedostatečnou nebo nesprávnou údržbou;
 12. poškození vyplývající z úniku nebo rozlití kapaliny, včetně, ale bez omezení na, paliva a kapalin hnacího ústrojí;
 13. poškození a závady vyplývající z používání JetSurfu pro jiné než rekreační účely;
 14. poškození nebo zranění vyplývající z nedodržení doporučení výrobce, požadavku nebo sdělení ohledně potřeby opravit JetSurf nebo vyměnit jakoukoli část nebo součást JetSurf;
 15. nedodržení řádné údržby a péče o JetSurf a jeho součásti v souladu s pokyny v návodu.

 1. Žádná strana, včetně prodejců, distributorů, prodejců a dalších dodavatelů JetSurf, nesmí poskytovat nebo zaručovat jinou záruku, než jaká je obsažena v těchto podmínkách, nebo jakkoli rozšířit či změnit rozsah této záruky JetSurf.

Část 4. SPECIFIKACE MÍSTNÍ ZÁRUKY

 1. V případě rozporu mezi těmito záručními podmínkami a místní legislativou, která neumožňuje dohodu stran nebo jinou smluvní volnost výrobce ve vztahu k poskytování záruky a vyřizování reklamací, bude mít přednost místní legislativa. Každý autorizovaný prodejce JetSurf je oprávněn poskytnout vám informace o místních záručních specifikacích, pokud jsou takové informace k dispozici.

Oddíl 5. SPORY

 1. Všechny spory vzniklé v souvislosti s právy ze záruky JetSurf by měly být přednostně řešeny mimosoudně. Kontaktujte nás a dejte nám vědět, s čím nejste spokojeni v souvislosti s řešením záruky. Nejste-li spokojeni s naší odpovědí, obraťte se na místní obchodní nebo jiný arbitrážní nebo smírčí orgán pro řešení sporů o záruku mezi výrobcem a spotřebiteli nebo jinými koncovými zákazníky. Pokud jste podnikatel a ve státě, kde jste si JetSurf zakoupili, neexistuje žádná arbitrážní služba pro řešení sporu, pokuste se případné záruční spory nejprve vyřešit s autorizovaným prodejcem smírnou cestou, poté nás ve stejném duchu kontaktujte přímo.

 1. Mějte prosím na paměti, že vaše spokojenost je naší prioritou. Neváhejte se proto obrátit na svého autorizovaného prodejce, ale pokud nebudete spokojeni, kontaktujte nás přímo, abychom si ověřili postup autorizovaného prodejce v souladu s těmito záručními podmínkami.

Sekce 6. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Přehled autorizovaných prodejců a autorizovaných servisních středisek, stejně jako další informace :

www.jetsurf.com

Volejte: +420 774 60 27 01

Pondělí až pátek: 8:00 – 18:00 CET

Emailová adresa:

MSR Engines sro

IČO: 26968215

Sídlo: Krásného 3857/7, 636 00 Brno, Česká republika